ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

CURRENT ISSUE

Issue 18 contains articles concerning three subjects. Part I, Analyses and Studies, presents articles resulting from the 3rd International Artistic-Scientific Conference KRAJ-ART 2015 on “Special Elements in the Surrounding Area – A Sign of the Times”. The papers focus on issues related to landscaping, exposing objects in space and shaping architectural forms. Part II, Self-Government, consists of articles dealing with integrated planning on the regional and supra-regional level, with particular focus on the Macro-region of Central Poland, and ones discussing the subject of barriers to development. Part III, Varia, includes an article dealing with a different subject matter: the influence of Post-registration Variety Experimenting (Porejestrowe Doświadczalnictwo Odmianowe - PDO) on the development of Polish agriculture.

CONTENTS nr 18

Pożegnanie dr. hab. prof. SGH Zbigniewa Strzeleckiego – Redaktora naczelnego „MAZOWSZE Studia Regionalne„ w latach 2008-2015 7
Od Redaktora Naczelnego 9
Część I. Analizy i Studia / Part I. Analyses and Studies 11
Joanna Gil-Mastalerczyk, Ochrona krajobrazu w kontekście planowania przestrzennego (na szczeblu lokalnym)
Cultural landsacape protection in the context of planning (at municipal level)
DOI: 10.21858/msr.18.01
13
Jakub Botwina, Parki na dawnych terenach przemysłowych jako element szczególny w krajobrazie Zürychu
Parks in the old industrial areas as part of special landscape landmarks of Zurich
DOI: 10.21858/msr.18.02
27
Ingė Auželienė, Linas Daubaras, Vaida Vaitkutė Eidimtienė, Urban gardening: elements, social, cultural and recreational aspects
Współczesne ogrodnictwo i sadownictwo miejskie: elementy, aspekty socjalne, kulturowe oraz rekreacyjne
DOI: 10.21858/msr.18.03
35
Lidia Ozimkowska, Jerzy Wojtatowicz, Zespół dworsko-parkowy„Willa Mindic” jako szczególny element w krajobrazie i przemiany jego struktury jako znaki czasu
Vila Mindic park and palace landscape as a special landscape element and its structural transformations as the sign of time
DOI: 10.21858/msr.18.04
49
Kinga Olszewska, Element szczególny w otoczeniu – znaki czasu na przykładzie Grodziska Bródnowskiego w Warszawie
A particular element in its surroundings – the signs of time on the example of Grodzisko Bródnowskie in Warsaw
DOI: 10.21858/msr.18.05
71
Sławomir Paweł Markowski, Element szczególny w otoczeniu – znaki czasu. „Drzwi płockie” na Wzgórzu Tumskim w Płocku i Złote Ogrody Texcoco w Meksyku
The detail and it’s surrounding – markers of time “Drzwi Płockie” at the Tumskie Hill and Golden Gardens of Texcoco (Mechico)
DOI: 10.21858/msr.18.06
79
Beata Fortuna-Antoszkiewicz, Jan Łukaszkiewicz, Plac Narutowicza w Warszawie – dyskusja o zachowaniu walorów kulturowych miejsca
Narutowicz Square in Warsaw – the discussion about preserving the cultural values of the site
DOI: 10.21858/msr.18.07
91
Część II. Samorząd / Part II. Self government 109
Tadeusz Markowski, Kapitał terytorialny jako cel zintegrowanego planowania rozwoju
The territorial capital, as the target of the integrated development planning
DOI: 10.21858/msr.18.08
111
Małgorzata Żak-Skwierczyńska, Zintegrowane podejście w planowaniu rozwoju na przykładzie Warszawsko-Łódzkiego Obszaru Funkcjonalnego
The territorial capital, as the target of the integrated development planning
DOI: 10.21858/msr.18.09
121
Ewa Paturalska-Nowak, Strategia Rozwoju Polski Centralnej 2020 z perspektywą do 2030 – jako przykład zintegrowanego planowania na poziomie ponadregionalnym
Strategy for the development of Polish Central 2020 with a view to 2030-as an example of integrated planning at the level of supra-regional
DOI: 10.21858/msr.18.10
137
Zbigniew Strzelecki
, Paulina Legutko-Kobus, Ewa Jastrzębska, Andrzej Gałązka, Possible approaches to barriers to development in public policy
Możliwości ujęcia barier rozwoju w polityce publicznej
DOI: 10.21858/msr.18.11
145
Dorota Mantey, Rekreacja w strefie podmiejskiej na przykładzie podwarszawskiej gminy Piaseczno (raport z badań)
Recreation in the suburban area on the example of the municipality near Warsaw Piaseczno (research report)
DOI: 10.21858/msr.18.12
163
Część III. Varia / Part III. Miscellaneous 179
Adriana Derejko, Response of Winter wheat cultivars to the environment and crop management in post-registration multi-environment trials (PDO)
Reakcja odmian pszenicy ozimej na środowisko i technologię uprawy na przykładzie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO).
DOI: 10.21858/msr.18.13
181
Informacje dla autorów 197
Information for the authors 199
PUBLICATIONS OF MORP
© 2018 Mazowsze Studia Regionalne implementation Conor.pl