ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

NR 1/2008 - PL

CONTENTS NR 1

Informacje o autorach

6

Od Redaktora Naczelnego

7

Część I. Analizy i Studia

9

Adam Struzik, Samorząd województwa jako podmiot zarządzania regionalnego

11

Joachim Osiński, Znaczenie administracji publicznej i partnerów społecznych we wdrażaniu Nowej Strategii Lizbońskiej


23

Hanna Godlewska-Majkowska, Województwo mazowieckie na mapie inwestycyjnej Polski

47

Tomasz Komornicki, Przemysław Śleszyński, Popyt społeczno-gospodarczy jako przesłanka kształtowania sieci lotnisk na przykładzie Mazowsza


63

Piotr Siłka, Marcin Stępniak, Lotnictwo sanitarne i drogowa dostępność komunikacyjna do lotnisk lokalnych w województwie mazowieckim


95

Agnieszka Jakubowska, Ochrona środowiska – aspekty prawne zagadnienia

109

Tomasz Zegar, Bariery i szanse w rozwoju lokalnym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich


129

Część II. Samorząd

145

Katarzyna Kowalczuk, Paweł Szcześniak, Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii na Mazowszu


147

Elżbieta Anuszewska, Gospodarka odpadami w województwie mazowieckim

153

Marcin Postawka, RIS MAZOVIA – Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza

161

Hanna Godowska, Mirosław Krusiewicz, Regionalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów i słuchaczy


165

Część III. Varia

171

Trendy rozwojowe Mazowsza – projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 8.1.4 (opracowanie koordynator projektu Tomasz Zegar)

 

173

Informacje dla autorów

181

<

PUBLICATIONS OF MORP
© 2018 Mazowsze Studia Regionalne implementation Conor.pl