ISSN 1689-4774
e-ISSN 2543-4373                      DOI: 10.21858/msr

NR 20/2017 - PL; DOI: 10.21858/msr.20

CONTENTS NR 20

Od Redaktora Naczelnego 9
Część I. Analizy i Studia / Part. I Analyses and Studies 11
Błażej Ciarkowski, Harmonia czy dysonans – rozwój architektury uzdrowiskowej w Karpatach i Sudetach w latach 60. i 70. XX wieku
Harmony or dissonance – the development of architecture in health resorts in Karpaty and Sudety during the 60s and 70s
DOI: 10.21858/msr.20.01
13
Mariusz Damian Nowak, Tradycja domów proekologicznych. Przykłady polskie
Tradition of environment friendly houses. The Polish examples
DOI: 10.21858/msr.20.02
25
Jarosław Wasilczuk, Marian Sobiech, Modernizacja instalacji grzewczej przeprowadzana w następstwie termomodernizacji budynku
The modernization of the heating system carried out as a result of the thermo modernization of the bulding
DOI: 10.21858/msr.20.03
39
Radosław Piskorski, Analiza widoczności z wykorzystaniem lotniczego skaningu laserowego jako wskaźnik walorów krajobrazowych na przykładzie Kopca Kościuszki w Krakowie
Visibility analysis using airborne laser scanning as an indicator of landscape values on the example of Kosciuszko’s mound in Cracow
DOI: 10.21858/msr.20.04
55
Agata Wereszczyńska, Architektura i sztuka stosowana w przed- i powojennych projektach Władysława Sowickiego – ewolucja stylu
Architecture and functional art in Władysław Sowicki’s pre-war and post-war designs – evolution of style
DOI: 10.21858/msr.20.05
67
Część II. Samorząd / Part II. Self government 87
Marta Bohdziewicz-Lulewicz, Wzmacnianie funkcji ekonomii społecznej z poziomu regionu. Rozważania na  przykładzie założeń i efektów projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Krakowie pn. „Akademia  Rozwoju Ekonomii Społecznej
Strengthening the functions of social economy at regional level. Considerations the example of the „Academy of Social Economy Development” project results
DOI: 10.21858/msr.20.06
89
Dariusz Wołodźko, Przepis na sukces, czyli jak zrewitalizowano Dolne Miasto w Gdańsku
Recipe for success, that is how traditional Cork foods include crubeens Dolne Miasto (lower town) in Gdańsk
DOI: 10.21858/msr.20.07
105
Adam Molecki, Wdrażanie Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) w kontekście polityki transportowej aglomeracji miejskiej na przykładzie Wrocławia
Implementation of Intelligent Transport Systems (ITS) in the context of urban agglomeration transport policy – city of Wroclaw example
DOI: 10.21858/msr.20.08
111
Część III. / Part III. Miscellaneous 123
Paulina Legutko-Kobus, Programowanie i wdrażanie rozwoju regionalnego w Mołdawii – kilka refleksji z projektów realizowanych w latach 2015-2016
Programming and implementation of regional development in Moldova – a few reflections of the projects in the years 2015-2016
DOI: 10.21858/msr.20.09
125
Alina Potrykowska, Sytuacja demograficzna województwa mazowieckiego
Demographic situation of the Mazowieckie Voivodeship
DOI: 10.21858/msr.20.10
129
Informacje dla autorów 133
Information for the authors 135
PUBLICATIONS OF MORP
© 2018 Mazowsze Studia Regionalne implementation Conor.pl